Na čem se domluvíme, platí


vše ostatní upravují podmínky

Obchodní podmínky


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1

Spolek Efri z.s je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 14894, se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, IČ 04841131 (dále jen „prodávající“).

1.2

Kupujícím je fyzická osoba, se kterou nebo v jejíž prospěch je uzavřena smlouva o prodeji služeb (dále jen „kupující“).

1.3

V daném případě se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je služba v podobě umožnění účasti na kurzu, zážitkové nebo jiné akci nabízené prodávajícím na webových stránkách www.efri.cz

1.4

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba zakoupena.


2. UZAVŘENÍ SMLOUVY


2.1

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká uzavřením smlouvy. Kupující uzavřením smlouvy dává najevo, že smlouvu akceptuje, je seznámen s OP, jakož i popisem služby a dalšími náležitostmi, a prohlašuje, že s nimi seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch smlouvu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito OP souhlasí. Kupující, se kterým je smlouva uzavřena, odpovídá za správnost údajů sdělených prodávajícímu.

2.2

Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím nabývá platnosti dnem potvrzení přijetí řádně vyplněné přihlášky, zaslané kupujícím prostřednictvím webových stránek www.efri.cz.

2.3

Přijetí vyplněné přihlášky provádí prodávající e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo přihlášku nepříjmout. Pokud tak učiní, oznámí tuto skutečnost bezodkladně kupujícímu na e-mail uvedený v přihlášce.


3. INFORMACE O SLUŽBĚ A ZMĚNÁCH PODMÍNEK


3.1

Základní informace o službě jsou uvedeny na stránkách efri.cz. Vyžaduje-li služba svou povahou další informace a pokyny, prodávající tyto informace sdělí v elektronické podobě kupujícímu nejpozději 5 dnů před zahájením služby. Je-li smlouva uzavřena v době kratší než 5 dnů před zahájením služby, prodávající poskytne tyto informace již při jejím uzavření.

3.2

Prodávající je oprávněn změnit v nezbytném rozsahu program, místo konání a další sjednané služby, které jsou zahrnuty ve smlouvě. Takovou změnu musí prodávající kupujícímu neprodleně oznámit.

3.3

Kupující má před začátkem služby právo rozhodnout se, zda s navrženou změnou smlouvy souhlasí nebo zda od smlouvy odstoupí. Pokud kupující do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí.

3.4

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu služby v nezbytném rozsahu změnit plánovaný program a další sjednané služby, případně ukončit či zrušit službu v důsledku události, které nemohl zabránit. Například z důvodu klimatických překážek, dopravního kolapsu, vážného onemocnění, úrazu, zdravotní a fyzické nezpůsobilosti kupujícího k bezpečnému absolvování vybrané služby nebo nedodržování sjednaných podmínek. Změnou programu z těchto důvodů nevzniká kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy nebo poskytnutí slevy..

3.5

Kupující je povinen dbát pokynů prodávajícího, dodržovat stanovený program služby a zdržet se takového jednání, které by mohlo ostatní účastníky služby omezit, ohrozit, poškodit či odpuzovat. Kupující je povinen chovat se v místě realizace služby tak, aby to nebylo v rozporu s obecně platnými zákony a dobrými mravy. Porušení zákonů a pravidel bude považováno za hrubé porušení sjednaných podmínek smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Kupujícímu v takovém případě zaniká nárok na odstupné.

3.6

Kupující se zúčastňuje služby, případně sportovního programu (např. horské a vysokohorské turistiky aj.) na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být rizikové. To platí i v případě, pokud jsou na akci přítomni sportovní instruktoři. U služeb spojených s horskou nebo vysokohorskou turistikou působí instruktoři pouze jako organizační vedoucí skupiny.

3.7

Kupující a každý účastník služby nese plnou odpovědnost za svůj zdravotní stav a svoji sportovní a zdravotní přípravu na službu. V případech, ve kterých je kladen důraz na zdravotní stav, jsou informace o fyzické náročnosti služby jsou uvedené na stránce nabídky konkrétní služby.

3.8

Kupující souhlasí, že prodávající může během služby pořizovat fotografie a videozáznamy s vyobrazením podoby a projevů kupujícího za účelem pořízení referencí, k propagaci prodávajícího (např. na webových stránkách či propagačních materiálech prodávajícího). Souhlasí, že tento mediální obsah je a zůstane výlučným majetkem prodávajícího, včetně autorských práv a může být k výše uvedenému účelu užíván bez časového omezení a jakýchkoliv nároků ze strany kupujícího nebo osob jednajících jeho jménem.


4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1

Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách prodávajícího efri.cz.

4.2

Cenu je kupující povinen uhradit na účet prodávajícího vedený u ČSOB a.s., č.účtu: 273918968/0300 podle pokynů prodejce uvedených v potvrzení přihlášky nejpozději do 7 dnů od potvrzení přihlášky. Cena musí být vždy uhrazena nejpozději 3 dny přede dnem konáním konkrétní služby.

4.3

Pokud přihláška neobsahuje platební údaje, případně již není možné, aby kupující uhradil službu převodem na účet podle odstavce 4.2., je cena služby hrazena vždy přímo na místě prodávajícímu v hotovosti.

4.4

Nebude-li cena uhrazena řádně a včas, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.


5. STORNO PODMÍNKY


5.1

Kupující je oprávněn zrušit účast na vybrané službě, resp. akci za uvedených podmínek:

a) Zruší-li kupující účast ve lhůtě nejdéle 14 dnů (včetně) u služeb pořádaných v České republice a nejdéle 30 dnů u služeb pořádaných v zahraničí před sjednaným termínem, je takovéto zrušení zcela bezplatné a kupujícímu bude umožněno se přihlásit na další termín, nabízí-li takovou službu prodávající opakovaně.

b) Zruší-li kupující účast 14 dnů a méně před sjednaným termínem služby u služeb pořádaných v České republice a 30 dnů a méně u služeb pořádaných v zahraničí, právo na službu propadá bez nároku na vrácení ceny, nedohodnou-li se strany jinak. To platí i v případě, kdy se kupující na sjednaný termín nedostaví.

5.2

Prodávající je oprávněn přesunout termín služby nebo službu zrušit, obojí z organizačních nebo kapacitních důvodů. Prodávající je povinen o přesunutí nebo zrušení služby informovat všechny závazně přihlášené kupující e-mailem nebo telefonicky.

5.3

Bude-li služba zrušena a kupující služby se s prodávajícím nedohodne na novém termínu, je prodávající povinen kupujícímu služby vrátit zaplacenou cenu.


6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


6.1

Prodávající může odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) Z důvodů zrušení kurzu či služby. O zrušení služeb je prodávající povinen kupujícího bez odkladu informovat. Kupující má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany se mohou dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby.

b) Z důvodů porušení povinností kupujícího plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má prodávající nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou a plněním z uzavřené smlouvy stanovených v paušální částce 100% z ceny služby.

c) Prodávající může odepřít poskytnutí služby a odstoupit od smlouvy i v případě, že je kupující v den konání akce či služby pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných a psychotropních látek, případně není zdravotně způsobilý službu využít. I v takovém případě má prodejce nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou a plněním z uzavřené smlouvy stanovených v paušální částce 100% z ceny služby.

6.2

Kupující má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a zcela bezplatně. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od uzavření smlouvy.

b) V případě hrubého porušení povinností prodávajícího plynoucích z uzavřené smlouvy.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


7.1

Tyto OP tvoří nedílnou součást každé uzavřené Smlouvy. Kupující je povinen se s nimi před uzavřením Smlouvy seznámit a při odeslání přihlášky potvrdit, že s nimi souhlasí.

7.2

Práva a povinnosti neupravené těmito OP, příp. smlouvou, se řídí obecně závaznými právním předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

7.3

Tyto OP jsou zobrazeny na internetových stránkách www.efri.cz a platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího zveřejněné v den odeslání přihlášky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.


Toto znění OP je platné od 1. 5. 2018